Įstatai

Galite parsisiųsti įstatus paspaudę – ĮSTATAI

Sportinės ir mėgėjiškos žūklės klubo
„Gintarinis karpis“
ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Sportinės ir mėgėjiškos žūklės klubas „Gintarinis karpis“ (toliau – Klubas) yra savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – suburti asmenų grupei, išskirtinai propaguojančiai sportinę ir mėgėjišką karpių žūklę teisėtais mėgėjiškos žūklės įrankiais, propaguoti idėjas, skatinančias gamtos apsaugą ir racionalų gamtos turtų panaudojimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų pakrantėse ir ne tik, koordinuoti Klubo narių veiklą, atstovauti Klubo narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

1.2.Klubas veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (toliau – Asociacijų įstatymas) bei kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.

1.3.Klubo pavadinimas – Sportinės ir mėgėjiškos žūklės klubas „Gintarinis karpis“.

1.4.Klubo teisinė forma – asociacija.

1.5.Klubo veiklos laikotarpis – neribotas.

1.6.Klubas turi sąskaitą banke, savo simboliką bei antspaudą.

1.7.Klubas gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų ir kituose įstatymuose bei šiuose įstatuose.

1.8.Klubas turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais.

II. KLUBO VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

2.1.Klubo tikslai:

2.1.1.populiarinti sportinę bei mėgėjišką karpių žūklę;

2.1.2.teikti savo nariams paslaugas žūklės reikaluose, organizuoti bei rūpintis turiningu Klubo narių laisvalaikio praleidimu;

2.1.3propaguoti ir skatinti aukštą žūklės kultūrą, skatinti jos laikytis visomis įmanomomis priemonėmis;

2.1.4.visomis įmanomomis Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamomis priemonėmis užtikrinti gamtos ir jos išteklių apsaugą;

2.1.5.išreikšti kolektyvinę Klubo narių nuomonę aplinkosaugos, žuvisaugos, žuvivaisos, žuvų išteklių panaudojimo bei mėgėjiškos žūklės tvarkos Lietuvos Respublikoje klausimais.

2.2.Pagrindinis Klubo veiklos pobūdis:

2.2.1.Klubo narių susitikimų organizavimas;

2.2.2.uždarų ar atvirų sportinės bei mėgėjiškos karpių žūklės varžybų/turnyrų organizavimas;

2.2.3.Klubo sportininkų komandos/-ų organizavimas;

2.2.4.Klubo narių ar komandų delegavimas į kitų giminingų organizacijų rengiamas sportinės bei mėgėjiškos žūklės varžybas ar turnyrus;

2.2.5.dalyvavimas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų žuvisaugos bei žuvivaisos programose;

2.2.6.rūpinimasis aplinkosauga;

2.2.7.Klubo atributikos platinimas;

2.2.8.informacinių, mokomųjų-metodinių, ar kitų leidinių, susijusių su Klubo veikla, leidyba ir platinimas;

2.2.9.žūklės plotų nuoma bei visapusiškos jų priežiūros ir kontrolės organizavimas;

2.2.10.dalyvavimas visuomeninėje veikloje, mokomųjų bei patariamųjų studijų apie žvejybą, gamtos apsaugą, buvimo gamtoje kultūrą, gamtos išteklių saugojimą organizavimas.

2.3.Klubas, įgyvendindama savo veiklos tikslus, gali užsiimti šia ūkine komercine veikla:

2.3.1.Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla

2.3.2.Sportinė ar mėgėjų žvejyba ir su ja susijusi veikla

2.3.3.Pramogų ir poilsio organizavimo veikla

2.3.4.Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla

2.3.5.Narystės organizacijų veikla

2.3.6.Sportinis ir rekreacinis švietimas

2.3.7.Kultūrinis švietimas

2.3.8.Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

2.3.9.Švietimui būdingų paslaugų veikla

2.3.10.Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla

2.3.11.Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

2.3.12.Kita leidyba

2.3.13.Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse

2.3.14.Kultūros ir poilsio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

2.3.15.Sporto įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

2.3.16.Kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

2.3.17.Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma

2.3.18.Pramoginių valčių nuoma

2.3.19.Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas

2.4.Klubas gali organizuoti ir vykdyti ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams neprieštaraujančią ekonominę veiklą. Licencijuojama veikla gali būti vykdoma tik gavus licenciją šios rūšies veiklai vykdyti.

III. NARYSTĖ KLUBE, KLUBO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.Klubo nariais gali būti visi norintys Lietuvos Respublikos veiksnūs piliečiai, gavę esamų klubo narių asmeninę rekomendaciją ir ne jaunesni kaip 18 metų. Visi Klubo steigėjai nuo Klubo įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa jos nariais.

3.2.Klubo nariais gali gali būti ir jaunesni kaip 18 metų asmenys, gavę raštišką tėvų sutikimą. Tokie asmenys teises ir pareigas Klube įgyja Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

3.3.Klubo narių teisės:

3.3.1.dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime;

3.3.2.naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;

3.3.3.susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą informaciją apie jos veiklą;

3.3.4.bet kada išstoti iš Klubo. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Klubui nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. Išstojantysis narys raštiškai pasižada neviešinti slaptos Klubo informacijos tretiesiems asmenims du metus po išstojimo ir privalo grąžinti jam išduotą nario pažymėjimą;

3.3.5.dalyvauti Klubo renginiuose;

3.3.6.nustatytomis sąlygomis naudotis Klubo inventoriumi bei teikiamomis paslaugomis;

3.3.7.nustatytomis sąlygomis naudotis Klubo išsinuomotais vandens telkiniais;

3.3.8.nustatytomis sąlygomis gauti finansinę paramą reikalingą veiklai, susijusiai su klubo veikla ir neprieštaraujančiai klubo įstatams bei vidaus taisyklėms;

3.3.9.teikti pasiūlymus įvairiais Klubo veiklos klausimais;

3.3.10.kitas teisės aktuose ir Klubo įstatuose nustatytas teises.

3.4.Klubo narių pareigos:

3.4.1.laikytis Klubo taisyklių;

3.4.2.vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organo (-ų) sprendimus;

3.4.3.dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose;

3.4.4.sumokėti stojamąjį, nario bei kitus nustatytus mokečius;

3.4.5.nevykdyti Klubo veiklos tikslams prieštaraujančios veiklos;

3.4.6.aktyviai dalyvauti Klubo kūrybinėje ir organizacinėje veikloje ir remti jos tikslus;

3.4.7.ginti Klubo garbę bei interesus, saugoti jo turtą;

3.4.8.laikytis konfidencialumo įsipareigojimų;

3.4.9.kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas pareigas.

IV. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

4.1.Stojamųjų įnašų, narių ir kitų mokesčių mokėjimo tvarką tvirtina Visuotinis narių susirinkimas.

V. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO
IŠ KLUBO TVARKA

5.1.Naujaisiais Klubo nariais gali tapti, bet kurie šių įstatų 3.1. ir 3.2. punktuose nurodyti asmenys, pateikę už jį rekomenduosiančiam Klubo nariui raštišką prašymą dėl tapimo nauju Klubo nariu, adresuotą Klubo Prezidentui.

5.2.Prašyme turi būti nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data), gyvenamoji vieta), tėvų asmens duomenys ir sutikimas, jeigu norintis tapti Klubo nariu asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, įsipareigojimas laikytis Klubo vidaus taisyklių bei vykdyti Klubo valdymo organų teisėtus sprendimus, saugoti su Klubo ar jo narių veikla susijusias paslaptis finansų, žūklės plotų neatskleidimo trečiosioms šalims ir kitas veiklas, galinčias pakenkti Klubui ar jo nariams.

5.2.Naujieji Klubo nariai priimami Klubo Prezidento sprendimu.

5.3.Naujaisiais nariais tampama ir visos Klubo narių teisės ir pareigos įgyjamos nuo įnašų perdavimo Klubui dienos visuotinio narių susirinkimo numatyta tvarka.

5.4.Klubo narys turi teisę išstoti iš Klubo, įspėjęs Klubą raštu ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį. Jeigu nario pareiškime išstojimo data nenurodyta, išstojimo data laikoma minėto įspėjimo termino pasibaigimo diena

5.5.Klubo narys gali būti pašalintas iš Klubo visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu:

5.5.1.nuolat pažeidinėjo Klubo įstatus;

5.5.2.nesumokėjo stojamojo ar metinio nario mokesčio ilgiau kaip 60 dienų nuo mokesčio mokėjimo termino pabaigos;

5.5.3.kenkė Klubo prestižui ar kitų narių interesams;

5.5.4.darė finansinius pažeidimus, panaudojant Klubo fondo lėšas;

5.5.5.nesilaikė finansinių ataskaitų nustatytų terminų;

5.5.6.nuolat vykdė Klubo veiklos tikslams prieštaraujančią veiklą.

5.6.Iš Klubo išstojusiems ir pašalintiems nariams jų sumokėtos įmokos negrąžinamos.

5.7.Narystė Klube pasibaigia:

5.7.1.nariui išstojus iš Klubo;

5.7.2.narį pašalinus iš organizacijos;

5.7.3.nariui mirus;

5.7.4.likvidavus Klubą.

5.8.Naujai priimtas Klubo narys su jį rekomendavusiu esamu Klubo nariu už Klubui padarytą žalą atsako solidariai. Naujieji klubo nariai šiurkščiai pažeidę Klubo įstatus, vidines taisykles ir kitus principus, iš esmės prieštaraujančius Klubo veiklai, yra šalinami iš Klubo negrįžtamai.

VI. KLUBO STRUKTŪRA

6.1.Klubo organai yra šie:

6.1.1.visuotinis narių susirinkimas – aukščiausiasis Klubo organas (toliau – Vistuonis susirinkimas).

6.1.2.kolegialus valdymo organas – Valdyba (toliau – Valdyba).

6.1.3.vienasmenis valdymo organas – Klubo prezidentas (toliau – Prezidentas)

VII. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

7.1.Visuotinis narių susirinkimas:

7.1.1.keičia Klubo įstatus;

7.1.2.skiria (renka) ir atšaukia valdymo organų narius;

7.1.3.skiria (renka) ir atšaukia kitų kolegialių organų narius;

7.1.4.nustato Klubo narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

7.1.5.tvirtina Klubo metinę finansinę atskaitomybę;

7.1.6.priima sprendimą dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

7.1.7.priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

7.1.8.tvirtina metinį veiklos planą;

7.1.9.tvirtina valdybos darbo reglamentą;

7.1.10.priima sprendimą dėl atstovybių ar filialų steigimo;

7.1.11.Keičia Klubo buveinę;

7.1.12.sprendžia kitus įstatymų ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų Klubo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

7.2.Visuotiniame susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Klubo nariai, išskyrus šiuose įstatuose numatytas išimtis. Vienas narys visuotiniame susirinkime turi vieną balsą.

7.3.Nariai, nesulaukę 18 metų, dalyvauja visuotiniuose narių susirinkimuose be balso teisės.

7.4.Klubo valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra Klubo nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.

7.5.Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Klubo narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, Klubo įstatų nustatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Klubo narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai yra laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“, išskyrus šių įstatų 7.1.1. – 7.1.7. papunkčiuose nurodytus sprendimus, kurie priimami ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų dauguma.

7.6.Visuotinius susirinkimus šaukia Prezidentas.

7.7.Eilinis Visuotinis susirinkimas sušaukiamas ne rečiau kaip du kartus per metus.

7.8.Neeilinio susirinkimo sušaukimo iniciatoriai pateikia Prezidentui paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, siūlomų nutarimų projektai, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietos. Prezidentas privalo sušaukti neeilinį susirinkimą per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

7.9.Prezidentas privalo sušaukti neeilinį susirinkimą, jeigu:

7.9.1.Klubą numatoma reorganizuoti arba likviduoti;

7.9.2.Valdybos narių skaičius tampa mažesnis negu numatyta šiuose įstatuose;

7.9.3.to reikalauja ne mažiau kaip 1/2 Klubo narių;

7.9.4.įsiteisėja teismo sprendimas sušaukti susirinkimą;

7.9.5.atsistatydinus Prezidentui.

7.10.Neeilinio susirinkimo sušaukimo iniciatoriai pateikia Prezidentui paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, siūlomų nutarimų projektai, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietos.

7.11.Apie įvyksiantį susirinkimą Prezidentas privalo pranešti visiems Klubo nariams registruotu laišku adresu, kurį narys yra nurodęs Klubui ar įteikiant pranešimą pasirašytinai, ar paskelbiant apie šaukiamą susirinkimą viešai šiuose įstatuose nustatyta tvarka, ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki susirinkimo dienos. Kartu su pranešimu turi būti nurodyta susirinkimo darbotavrkė.

7.12.Neįvykus visuotiniam narių susirinkimui, ne vėliau kaip po mėnesio, įstatymų ar šių įstatų nustatyta tvarka šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame sprendimai priimami įstatymų ar šių įstatų nustatyta dalyvaujančių susirinkime Klubo narių balsų dauguma. Apie šaukiamą pakartotinį Visuotinį susirinkimą Prezidentas praneša Klubo nariams įstatymų ar šių įstatų nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 7 dienas iki susirinkimo dienos. Prezidentui nesušaukus neeilinio susirinkimo per nurodytą laiką, tai padaryti gali susirinkimą inicijuojanti grupė susidedanti iš ne mažiau kaip 1/4 Klubo narių.

7.13.Pranešime apie sušaukiamą susirinkimą turi būti nurodyta: Klubo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, susirinkimo data ir vieta, susirinkimo darbotvarkė, susipažinimo su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, tvarka. Ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki susirinkimo nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su siūlomų nutarimų projektais bei kitais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

7.14.Visuotinis susirinkimas neturi teisės priimti nutarimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, nebent susirinkime dalyvauja visi Klubo nariai.

7.15.Ne mažiau kaip 1/5 visų Klubo narių, ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki susirinkimo gali pareikalauti, kad Prezidentas į susirinkimo darbotvarkę įtrauktų siūlomus klausimus. Apie susirinkimo darbotvarkės pakeitimus privalo būti informuoti visi Klubo nariai. Prašyme nurodomas siūlomų darbotvarkės klausimų tikslus formulavimas, jų iškėlimo priežastys ir tikslai, siūlomų nutarimų projektai.

7.16.Visuotiniame susirinkime dalyvaujantys Klubo nariai registruojami pasirašytinai registravimo sąraše.

7.17.Visuotinio susirinkimo posėdžiai protokoluojami. Protokolus pasirašo susirinkimo
pirmininkas ir sekretorius.

VIII. KLUBO VALDYBA

8.1.Valdyba yra kolegialus Klubo valdymo organas. Valdybą sudaro 3 nariai. Valdybos kadencija – 2 (dveji) metai. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.

8.2.Valdybos narius renka Visuotinis narių susirinkimas.

8.3.Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas darbo reglamentas, kurį tvirtina Visuotinis susirinkimas. Valdybai vadovauja jos pirmininkas.

8.4.Taryba priima nutarimus posėdžiuose, kurie šaukiami Prezidento arba Valdybos daugumos iniciatyva.

8.5.Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Valdybos narių. Visi Valdybos nariai turi lygias balso teises. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas. Nutarimai priimami atviru, arba jeigu to reikalauja daugiau negu pusė visų posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių – slaptu balsavimu. Valdybos nutarimus ir posėdžių protokolus pasirašo Valdybos pirmininkasarba Valdybos narys, pirmininkavęs posėdžiui, ir posėdžio sekretorius.

8.6.Valdybos kompetencijai priklauso:

8.6.1.tvirtinti dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams tvarką;

8.6.2.svarstyti klausimus susijusius su Klubo veikla, turto bei lėšų naudojimu;

8.6.3.kontroliuoti Prezidento vykdomas finansines operacijas, reikalingas Klubo projektų įgyvendinimui, pritarti sutarčių su fiziniais ir juridiniais asmenimis pasirašymui;

8.6.4.nustatyti Klubo vidaus tvarką ir santykius su trečiaisiais asmenimis principus

8.6.5.Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka spręsti Visuotinio narių susirinkimo pavestus ir kitus svarbius Klubo veiklos klausimus;

8.6.6.svarstyti kitus klausimus, kurie nepriskirti Visuotinio narių susirinkimo ir Prezidento kompetencijai.

IX. KLUBO PREZIDENTAS

9.1.Prezidentas yra vienasmenis valdymo organas. Prezidentą 5 (penkerių) metų kadencijai iš Valdybos narių renka Visuotinis narių susirinkimas. Prezidentas atlieka Valdybos pirmininko funkcijas.

9.2.Prezidento kompetencijai priklauso:

9.2.1.šaukti Valdybos posėdžius ir jiems pirmininkauti;

9.2.2.atstovauti Klubo interesams valstybinėse, nevyriausybinėse organizacijose, teismuose, santykiais su fiziniais ir juridiniais asmenimis nepriklausomai nuo jų teisinės formos;

9.2.3.teikti Valdybai svarstyti sutarčių su fiziniais ir juridiniais asmenimis projektus;

9.2.4.pritarus Valdybai, Klubo vardu pasirašyti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

9.2.5.teikti Valdybai svarstyti paramos klausimus, įgyvendinti šiuose įstatuose nurodytus Klubo tikslus ir uždavinius;

9.2.6.gavus Valdybos pritarimą, atlikti finansines operacijas, reikalingas Klubo projektų įgyvendinimui, taip pat atidaryti ir uždaryti Klubo sąskaitas bankuose;

9.2.7.priimti ir atleisti darbuotojus;

9.2.8.užmezti ir palaikyti ryšius su tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis;

9.2.9.skelbti ir organizuoti viešos informacijos paskelbimą;

9.2.10.tvirtinti informacijos, kuri laikoma konfidencialia, sąrašą;

9.2.11.Pranešti reikiamoms institucijoms apie Klubo steigimo dokumentų pakeitimus;

9.2.12.organizuoti bei koordinuoti Klubo veiklą;

9.2.13.rengti Klubo veiklos planą, ataskaitą bei teikti juos tvirtinti Visuotiniam susirinkimui;

9.2.14.analizuoti Klubo veiklą, teikti pasiūlymus dėl jos tobulinimo.

9.2.15.atlikti kitas funkcijas, kurios nepriskirtos Visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos kompetencijai.

X. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA

10.1.Klubas turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

10.2.Sprendimus steigti Klubo filialus ir atstovybes, skirti ir atšaukti Klubo filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat tokių filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Visuotinis narių susirinkimas šiuose įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

XI. KLUBO PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

11.1.Klubo organų sprendimai, pranešimai, kita reikalinga informacija nariams ir kitiems asmenims išsiunčiami paštu, registruotu paštu, elektroniniu paštu ar įteikiami asmeniškai pasirašytinai, jeigu įstatymai ar šie įstatai nenumato kitaip. Tais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Klubo pranešimai turi būti paskelbiami viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ teisės aktų ar šių įstatų numatyta tvarka ir terminais.

11.2.Už informacijos skelbimą atsakingas Prezidentas.

XII. KLUBO LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI KLUBO VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

12.1.Klubui nuosavybės teise gali priklausyti turtas, reikalingas Klubo numatytiems veiklos tikslams bei uždaviniams įgyvendinti ir vykdyti. Turtas gali būti įsigytas iš Klubui priklausančių lėšų, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.

12.2.Klubo turtas ir lėšos turi būti naudojamos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

12.3.Klubo turtą ir lėšas valdo ir jais disponuoja Prezidentas, gavęs Valdybos pritarimą.

12.4.Klubo Valdyba turi parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Klubo veiklos ataskaitą

12.5.Klubo veiklos kontrolę vykdo revizorius, kuris yra atsakingas Visuotiniam susirinkimui.

12.6.Revizorius:

12.6.1.tikrina Klubo metinę veiklą ir buhalterinės – finansinės veiklos dokumentus;

12.6.2.atlieka bet kokius Klubo patikrinimus, Visuotinio susirinkimo ar Prezidento pavedimu;

12.6.3.artimiausiam Visuotiniam susirinkimui ar Valdybos posėdžiui praneša patikrinimo rezultatus.

12.7.Revizorius privalo saugoti Klubo paslaptis, sužinotas atliekant Klubo finansinės veiklos patikrinimą.

12.8.Klubo revizorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už nepatenkinamą Klubo finansinės veiklos kontrolę ar Klubo finansinės veiklos pažeidimų slėpimą.

12.9.Revizoriui už darbą gali būti mokamas atlyginimas.

12.10.Prezidentas ir Valdyba privalo pateikti revizoriui visus jo reikalaujamus Klubo finansinės veiklos bei kitus buhalterinius dokumentus.

12.11.Jei Klubas gauna lėšų iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, taip pat valstybinių įmonių, įstaigų, organizacijų, Valstybės kontrolė turi teisę tikrinti Klubo lėšų panaudojimą.

12.12.Prezidentas ir Valdyba privalo pateikti valstybės kontrolės institucijoms bei įstaigos įstatuose numatytiems finansinės veiklos kontrolės subjektams jų reikalaujamus Klubo finansinės veiklos bei kitus buhalterinius dokumentus.

XIII. KLUBO ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

13.1.Klubo įstatai yra keičiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka. Sprendimą pakeisti Klubo įstatus priima visuotinis susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 jame dalyvaujančių Klubo narių balsų dauguma.

13.2.Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Klubo įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir jį pasirašo visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

13.3.Klubo įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1.Šiuose įstatuose neaptarti kiti klausimai, susiję su Klubo veikla, reguliuojami Asociacijų įstatymo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka.